KWALITEITSJAARVERSLAG 2005
Gertrud Pijnenburg Fysiotherapie

Opsteller van dit verslag: G.J.C.M. Pijnenburg, eigenaar
Praktijkadres: Korte Keizersdwarsstraat 8
  1011 GJ Amsterdam
Solopraktijk

Verslagdatum: Terschelling, 13 april 2006

Hier volgt het kwaliteitsjaarverslag 2005 van praktijk Gertrud Pijnenburg Fysiotherapie volgens het schema van het KNGF, opgetekend in april 2005.

1. Algemeen

1.1 Lange termijn: 3-5 jaar, doelbepaling voor dit verslag

Het doel van het langetermijnbeleid in mijn praktijk is: het kunnen blijven leveren van fysiotherapeutische zorg die zeer patiëntgericht is en tegelijkertijd ingebed blijft in de maatschappelijke, sociale en economische veranderingsprocessen. Ik maak daarom doorlopend studie van met name de gegevens van het KNFG (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) en het Npi (Nederlands Paramedisch Instituut) en pas de praktijkvoering inhoudelijk en organisatorisch daarop aan.

1.2 Korte termijn
Begin januari 2005 heb ik mijn website online gebracht om patiënten, verwijzers en verzekeraars te informeren en contact via internet te stimuleren. Dit vormgeven en de site up to date houden is een nieuwe activiteit.

Het was de bedoeling om gedurende dit verslagjaar te gaan declareren via internet, met behulp van Vecozo, maar dat is nog niet gelukt. Er ging veel mis in het declaratieverkeer met verzekeraars.

Om dat laatste zo goed mogelijk te laten verlopen, heb ik de software van Intramed vergeleken met die van RAAM. Zeker met het oog op de stelselwijziging erg belangrijk. De keus is op Intramed gevallen.

De inrichting van de patiëntendossiers heb ik compleet veranderd. De KNFG-patiëntenkaart, het ICF-schema en lichaamsschema's zijn samengevoegd in één map, verslaggeving aan verwijzers in een aparte map. Overzichtelijk en informatief voor mij, voor een waarnemer en voor de patiënt.

Bijscholing: gaandeweg is mijn belangstelling aan het verschuiven naar de motoriek van "de ouder wordende mens". Dit sluit goed aan bij de kennis en ervaring die ik al heb.

2. De kwaliteit van zorg- en dienstverlening heeft door de website en door het opnieuw inrichten van de patiëntendossiers een impuls gekregen naar "inzichtelijkheid" en zeker ook "toetsbaarheid".

Via schriftelijke bijscholing bij "accredidact" ben ik gestart mijzelf te toetsen in het toepassen van de KNFG richtlijnen. Dit heeft ook gevolgen voor mijn werkwijze en de patiëntendossiers. Dit proces loopt nog door.

3. Mensen en materiaal

Sinds enige tijd werk ik met een vaste waarnemer. Ook hij volgt het KNFG-kwaliteitsbeleid, maar heeft ook nog een andere werkkring en daarnaast andere competenties. Door geregeld (patiënten-)overleg vindt met wederzijds respect toetsing en beoordeling plaats. Dit is een proces dat voor mijn praktijk vruchtbaarder is dan deelname aan een IOF (Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeuten)

Nadat ik najaar 2004 in Melbourne, Australië het congres LBPP (Low Back + Pelvic Pain) had bezocht, heb ik de oefen- en voorlichtingsmaterialen aangepast aan het trainen van "de actieve stabilisatie van de wervelkolom". In de toekomst moet ik dat nog veel beter uitwerken, net als het gebruik van allerlei meetinstrumenten die door de richtlijnen actueel zijn; ook in Melbourne bleek dat, net als bij ons in Nederland, arbeid en gezondheid in de gezondheidszorg steeds belangrijker worden ten opzichte van de traditionele curatieve medische zorg.

4. Uitkomsten van kwaliteitsbeleid

4.1 Het meten heeft in 2005 voorzichtig een aanvang genomen. Ik ging tellen en had op 1-1-2005 50 patiënten in behandeling. Op 1 juli eveneens, maar ik had er ook 50 afbehandeld. Op 31 december 2005 weer hetzelfde beeld, dus 50 in behandeling en +/- 100 afbehandeld.

Agis is de grootste verzekeraar. Die houdt via het zogenaamde APG (Agis Praktijk Getal) bij hoeveel behandelingen ik per patiënt per jaar doe. Dat schommelt in de jaren 2003, 2004 en 2005 steeds rond de 17. Ik verwacht wel een lichte verschuiving als gevolg van de stelselwijziging.

4.2 Tijdens dit verslagjaar is een verschuiving zichtbaar geworden in het verwijsgedrag van de huisartsen. Traditioneel verwijzen huisartsen in mijn buurt naar "de grote praktijk", de concurrent dus, maar nu krijg ik steeds vaker patiënten die naar mij "gestuurd" zijn. Deze tendens wil ik graag bestendigen .

5.  Verbeteracties
In het primaire proces wilde ik dit jaar meer werken met meetinstrumenten dan ik uiteindelijk heb gedaan. Ook het verwerken van actieve stabilisatie in de oefenstof gebeurt nog onvoldoende.

Tactisch gezien was 2005 een zwaar jaar vanwege de "dreiging" van de stelselwijziging; dreiging omdat de voortdurende onduidelijkheid voor veel onzekerheid zorgde. Echte keuzes maken kon op z'n vroegst pas in december. Ik koos definitief voor Intramed als software voor de financiële patiëntadministratie. Ik besloot om met alle voor mijn praktijk relevante verzekeraars een contract af te sluiten. Om het contact met verwijzers op actuele wijze vorm te geven heb ik me aangesloten bij het verwijskompas in Amsterdam. De communicatie met verwijzers, waaronder ook bedrijfsartsen, moet nog beter vormgegeven worden.

6. Doelstellingen voor het volgende jaar

• website meer actueel maken
• declaratieprocessen foutloos laten verlopen
• relevante meetinstrumenten uit richtlijnen implementeren en formulieren maken voor verslaggeving
• contacten met verwijzers, huisartsen in de buurt, bedrijfsartsen, goed structureren
• bijscholing: focus op motoriek van ouder wordende mens en verstandelijk gehandicapte
• onderzoeken of tevredenheidsenquête toegepast kan worden
• dit verslag maken

7.  De externe oriëntatie
In 2005 is in Amsterdam de 1 ste Lijn Amsterdam gestart. Er was een mooie bijeenkomst in de Zuiderkerk. Ik sluit mij aan bij activiteiten die relevant zijn voor mijn praktijk, bijvoorbeeld workshops of deelname aan het zgn. verwijskompas. Ik continueer mijn oriëntatie op het KNFG, het Npi, Arbeid en Gezondheid en relevante patiëntenorganisaties e.d. (In 2005 betreft dit: RSI, reuma, orthopedie en torticollis).

Ik heb besloten mij niet meer via een IOF op andere collega's te richten. Ik richt me louter op collega-eerstelijners met wie samenwerking direct resultaat oplevert.

8. Stimulerend en belemmerend

In 2005 was de donkere wolk van stelselwijziging, na de eerste slechte ervaringen met de verwerking van de vrije tarieven, erg belemmerend om creatief te zijn. Van het creatieve proces zijn de resultaten in 2005 ook nauwelijks zichtbaar geworden. Het primaire proces heeft er wat mijzelf betreft onder geleden. Mijn focus op de lange termijn doelstelling, mijn visie voor de komende 3 tot 5 jaar, waren het licht dat ik aan het eind van de tunnel wist, maar op 31 december echt nog niet zag.

Dit verslag is geschreven op Terschelling, 13 april 2006.

Najaar 2005 heb ik besloten, in overleg met mijn vaste waarnemer, dit verslag, met alle noodzakelijke informatie ervoor om me heen, in afzondering te schrijven. Dat besluit heeft ook geleid tot verdieping in factoren die de kwaliteit van mijn fysiotherapeutische hulp zijdelings beïnvloeden, maar voor dit verslag niet direct belangrijk zijn. Ik heb bewust de handleiding gevolgd die het KNGF voorstelt en die gebaseerd is op de richtlijn "kwaliteit verantwoord" van het Verwey-Jonker instituut in Utrecht.

Versie april 2005